Ringland bepleit bouw van tunnelkoker vóór aanleg Ringpark Groene Vesten

maandag 22 maart 2021

In een advies over het landschapsontwerp voor het Ringpark Groene Vesten vraagt Ringland dat eerst de tunnelkoker ónder dat toekomstige park wordt aangelegd. Zo wordt vermeden dat een deel van het jonge groen opnieuw moet wijken wanneer begonnen wordt aan de overkapping.  

In het kader van het Toekomstverbond is beslist dat de volgende jaren al begonnen wordt met de aanleg van zeven Ringparken. Die parken hebben de bedoeling de leefbaarheid voor de omwonenden al te verbeteren, in afwachting van de volledige overkapping. Ze bieden niet alleen meer groen, met schermen en bermen moet ook de geluidsoverlast van de huidige Ring al verminderen.

Het ontwerpteam BUUR-Latz is het eerste dat klaar is met het landschapsontwerp voor het Ringpark Groene Vesten. Dat kwam tot stand na intensief overleg met experts en burgers in het werkatelier en de projectwerkbank. Iedereen kon er de voorbije weken ook nog feedback op geven. Ook Ringland heeft een advies geformuleerd. 

Gedeelde bekommernissen

De Ringland-vrijwilligers die deelnamen aan het overleg, onderschrijven ten volle de gedeelde bekommernissen en hoge ambities voor een zo evenwichtig mogelijke realisatie van het Ringpark. De ontwerpers hadden oog voor zowel de problemen inzake lucht en geluid, de klimaataspecten (waterhuishouding, hittestress…) en fauna en flora (met ecologische verbindingen). Ze deden ook voorstellen die de modal shift ten goede komen, zoals een verbeterd Ringfietspad. Het ontwerp levert een aantrekkelijke en gevarieerde publieke groene ruimte op, zowel voor de nabijgelegen wijken en buurten als voor de stad als geheel. De ontwerpers hadden ook aandacht voor de ‘historische gelaagdheid’ van de hele omgeving met een verwijzing naar de verdwenen vesten. Ten slotte is het perspectief van de ‘Groene Nerven’, verbindingen tussen de wijken binnen en buiten de Ring, veelbelovend.

Grote kanttekening

Ringland plaatste echter één heel grote kanttekening bij het ontwerp: voor de aanleg wordt onvoldoende rekening gehouden met het ultieme doel, de volledige overkapping. De werkbank R1-Zuid moet nog precies uittekenen hoe de ‘ondergrond’ van de overkapping eruit zal zien. Sowieso zullen er vier tunnelkokers komen: in de twee richtingen telkens één voor het doorgaande verkeer en één voor het stadsregionale verkeer. Het team van de intendant en het bureau ARUP hebben al bevestigd dat de aslijn (of het ‘midden’) van de toekomstige overkapte Ring daardoor terecht zal komen in het midden van de huidige rijvakken richting Nederland. Dat heeft onder meer te maken met de spoorbruggen die niet gelijktijdig vervangen kunnen worden. Concreet komt het erop neer dat de vierde of buitenste tunnelkoker terechtkomt naast de bestaande Ring, ‘extra muros’ dus. Tussen de oprit Grotesteenweg en de afrit Borgerhout is dat net op de plaats waar het Ringpark Groene Vesten gepland is.

De 'vierde koker' wordt het best gebouwd vóór de aanleg van het Ringpark Groene Vesten.

Als dat Ringpark de volgende jaren wordt aangelegd, is het onvermijdelijk dat een deel daarvan weer (tijdelijk) moet verdwijnen wanneer begonnen wordt met de bouw van de tunnelkoker. Daarom vraagt Ringland dat die vierde koker al in de eerste fase van de werken gebouwd wordt. Het grote voordeel is dat het Ringpark erbovenop dan meteen definitief gerealiseerd kan worden. Een (recupereerbaar) geluidsscherm kan tijdelijk zorgen voor de nodige beperking van de geluidsoverlast van de ernaast gelegen Ring. 

Ringland vraagt de districts- en gemeenteraadsleden van Antwerpen, Berchem, Borgerhout en Deurne in hun advies over het ontwerp dit verzoek van de burgerbeweging te steunen.