Van vage intenties naar concrete verbintenissen

dinsdag 13 augustus 2019
Bron: Persbericht Ringland, Ademloos, stRaten-generaal

Ringland, Ademloos en stRaten-generaal roepen de onderhandelaars voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering met dit filmpje op om concreet werk te maken van hun verkiezingsbeloftes aangaande de volledige overkapping. Terwijl de startnota van Bart De Wever nog erg vaag blijft over infrastructuurprojecten en duurzame vervoersmiddelen, verwachten de burgerbewegingen van de onderhandelaars van de N-VA, Open VLD en CD&V de volgende weken een meer gedetailleerde uitwerking van het Toekomstverbond. 

In de startnota van Bart De Wever voor de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering komt een aantal thema’s al vrij gedetailleerd aan bod. Andere, niet minder cruciale projecten, worden niet vermeld of blijven vaag. ‘We waken over een zo snel mogelijke uitvoering van de grote infrastructuurprojecten die op stapel staan’, luidt het. Maar bijvoorbeeld de Oosterweelverbinding en de volledige overkapping van de Antwerpse Ring worden niet concreet genoemd, terwijl dat voor Vlaanderen veruit de belangrijkste infrastructuurprojecten zijn in het komende decennium. 

Tijdens de vorige legislatuur zijn daarover in het Toekomstverbond belangrijke beslissingen genomen. Voor de komende regeerperiode moeten die herbevestigd én verstevigd worden. De Antwerpse burgerbewegingen Ringland, stRaten-generaal en Ademloos rekenen erop dat de onderhandelaars van de N-VA, Open VLD en CD&V daar werk van maken. Het komt erop aan nú een duidelijk stappenplan op te stellen, van de eerste leefbaarheidsprojecten naar de volledige overkapping.

Bouwaanvraag

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de bouwaanvraag voor de Oosterweelverbinding. Die voorziet nog niet in die afgesproken maximale overkapping. Nochtans is het intussen duidelijk dat een gefaseerde aanpak, waarbij bijkomende overkappingen pas over enkele jaren zouden worden uitgevoerd, ingewikkelder en duurder zou zijn. Op korte termijn moeten dus bijkomende middelen voor de volledige overkapping toegewezen worden.

De volgende Vlaamse regering moet voor een vlottere mobiliteit en meer leefbaarheid sowieso het investeringsniveau fors optrekken, niet alleen in en om Antwerpen, maar in alle vervoerregio’s in Vlaanderen. 

Duurzame vervoersmiddelen

Naast de overkapping moet onder meer de A102 concreet gepland worden, als cruciaal onderdeel van het Haventracé. Voorts zal het ‘Routeplan 2030’ de nodige investeringen vergen. Zonder middelen is de noodzakelijke modal shift naar duurzamer vervoer immers niet te realiseren. 

Wat de modal shift betreft verwelkomen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal daarom de volgende passage uit de startnota: ‘Tegelijk investeren we fors in de duurzame vervoersmiddelen: fietssnelwegen, binnenvaart, spoor en openbaar vervoer. We zetten daarbij tevens in op combimobiliteit, waarbij burgers en bedrijven vlot kunnen schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen.’ Maar ook die belofte blijft nog vaag. De burgerbewegingen dringen erop aan dat de onderhandelaars de komende weken de daad bij het woord voegen. Het memorandum van Ringland, Ademloos en stRaten-generaal biedt daarbij meer dan voldoende inspiratie. 

Innovatie

De startnota legt terecht de nadruk op innovatie. Ook in de beleidsdomeinen mobiliteit en ruimtelijke ordening is die aan de orde, onder meer inzake alternatieve financiering voor infrastructuur en stadsontwikkeling, verhandelbare bouwrechten en gericht instrumentarium. Alleen zo kan niet alleen de modal shift in gang gezet worden, maar ook de bouwshift die noodzakelijk is om de ruimtelijke verrommeling eindelijk te keren. Finaal moeten mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling weer maximaal op elkaar afgestemd worden.

Wake-upcall

De burgerbewegingen herinneren de politici graag aan de beloftes die ze in de aanloop naar de verkiezingen gedaan hebben. Vandaag stuurt Ringland daarom deze wake-upcall uit: Maak Ringland waar!