Leefbaarheid en veiligheid prioritair aan doorstroming

zaterdag 28 augustus 2021

Ook (verkeers)leefbaarheid in de stad ligt de burgerbeweging zeer nauw aan het hart. Daarom raakt de tragische dood van twee zusjes in de Lange Leemstraat ook Ringland diep. Veel minder én trager autoverkeer, het moet en kan echt niet anders meer. De eerste acties voor ‘zone 30’ dateren van 40 jaar geleden. Waarom staan we op dat vlak al niet veel verder?

Meer leefbaarheid is alleen mogelijk door een serieuze modal shift naar duurzamer verkeer. Dat is ook een van de pijlers van het Toekomstverbond. Om de evolutie van die modal shift te monitoren tellen we met Straatvinken samen met vele burgers elk jaar het aantal voetgangers, fietsers, auto’s, trams en bussen enz. in onze straten. Met het deelonderzoek straat-O-sfeer geven burgers ook aan hoe ze hun straat beleven.

Uit het onderzoek van Straatvinken blijkt dat de Lange Leemstraat behoort tot de 30 procent drukste straten in Antwerpen. De stad vindt doorstroming van het verkeer belangrijk. Dat is verdedigbaar als het gaat om het openbaar vervoer. Maar zelfs dan mag doorstroming volgens de burgerbewegingen nooit voorrang krijgen op veiligheid en leefbaarheid. 

Kruispunt Lange Leemstraat.

Professor Thomas Vanoutrive, een van de trekkers van Straatvinken: 'In de debatten rond verkeersveiligheid zie je vaak dat filevorming het ergste is wat zou kunnen gebeuren. Dat gaat misschien op voor de Ring of de Singel, maar niet noodzakelijk in straten als de Lange Leemstraat. Ik hoorde dat door het conflictvrij maken van het kruispunt en de verkeersdrukte, het kruispunt niet meer werkte. Voor wie dan? Misschien moesten de automobilisten langer wachten, maar voor de voetgangers en de fietsers was het veiliger. Vanuit hun oogpunt werkte het kruispunt dan wel. In de organisatie van het verkeer is het steeds de vraag waar je de focus op legt.’

Het Straatvinken-team gaf het stadsbestuur al advies bij de herinrichting van een straat in Antwerpen en een wijk in Berendrecht. Die pilootprojecten worden nu uitgebreid naar een tiental andere straten in de stad en ook andere besturen tonen interesse. We hameren er steeds op dat straten heringericht worden met input van burgers.

Circulatieplan 

Specifiek voor de wijk rond de Lange Leemstraat (Klein Antwerpen) maakte Maarten Vrebos, stedenbouwkundige en lid van de Ringland Academie, al een circulatieplan op. 'Als je aan een verkeerslicht lange files hebt, dan zijn er drie opties: de lichten aanpassen, extra rijstroken aanleggen of gewoon zorgen dat er minder verkeer is. Dat laatste kan je realiseren door de wijk op te delen en er logische verkeerslussen in te richten voor de wagen, zodat bewoners en bestemmingsverkeer nog wel vlot op hun locatie geraken, maar het andere verkeer tegelijk zo veel mogelijk geweerd wordt. In de wijk rond de Lange Leemstraat heb je al veel eenrichtingsstraten. Die circulatiestructuur bestaat nu dus al gedeeltelijk.'

Het wijkcirculatievoorstel van Maarten Vrebos voor de wijk Klein Antwerpen. Elke kleur is een verkeerslus. Door het autoverkeer zo te organiseren wordt  de Lange Leemstraat ontlast.

Zorro, het burgerplatform van Ringland in de zuidoostrand, werkt ondertussen voor die betrokken gemeenten zijn recept voor autoluwe buurten voort uit. (29.8.2021)