Lightrail voor pendelverkeer naar haven onontbeerlijk in Routeplan 2030

woensdag 17 april 2019

Persbericht Ringland, Ademloos, stRaten-generaal

De Antwerpse burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal steunen ten volle het idee om het bestaande spoorwegennet in te schakelen voor pendelverkeer van en naar de haven. Christian Leysen en Willem-Frederik Schiltz van Open VLD lanceerden het voorstel van een lightrail (S-Ring) vandaag in Gazet van Antwerpen, eerder schaarden ook andere partijen zoals PvdA en Groen zich al achter dat idee. Het ligt helemaal in de lijn van tal van concepten en projecten die al circuleren bij de opmaak van het Routeplan 2030. Dat plan moet ervoor zorgen dat vanaf nu tot 2030 stelselmatig geïnvesteerd wordt in volwaardige aantrekkelijke alternatieven voor het te drukke autoverkeer in en om Antwerpen.

Met de waterbus en de fietsbus levert het havenbedrijf vandaag al mooi werk. Ook de inspanningen die gebeuren om het collectief bedrijfsvervoer in de haven te bundelen tot een beter op elkaar afgestemd netwerk, kunnen een sterke bijdrage leveren om het verkeer vlot te trekken.

Hetzelfde kan gezegd worden van de inspanningen geleverd door de stad, de provincie en het gewest, op vlak van fietspaden en fietsostrades. Het fietsnetwerk in het kader van het project ‘Over de Ring-West’ (Linkeroever en Zwijndrecht) en de geplande fietsbrug over de Schelde zijn de meest in het oog springende voorbeelden.

Maar het openbaar vervoer blijft de grootste zorg. Het vergt immers de meeste middelen.

Routeplan 2030

Inhoudelijk sluit het voorstel van de S-Ring, met uitlopers van het Ringspoor naar de haven op linker- én rechteroever, perfect aan bij het concept dat tal van experts naar voren schoven in het kader van het Routeplan 2030 en dat ook vanuit de burgerbewegingen wordt ondersteund: regionaal treinverkeer van Essen, via het Ringspoor naar Boom en Puurs (en omgekeerd), als cruciale schakel in het woon-werk- en woon-school-verkeer in de hele Antwerpse regio. De (her)opening van de stations Schijnpoort, Turnhoutsepoort, Dam en Ooststatie is daarbij ook aangewezen.

Deze maatregelen zijn onontbeerlijke schakels in een multimodaal netwerk met vlotte overstapfaciliteiten. Voorts passen daarin radiale sneltramlijnen (parallel aan de E34/E313 naar Oelegem en via de A12 naar Boom bv.) en tangentiële lijnen, zoals de Singeltram en de districtentram.

Stevige inhaalbeweging vereist

Het tempo waarin De Lijn en de NMBS de afgelopen decennia noodzakelijke projecten konden realiseren, ligt daarmee duidelijk veel te laag. Extra middelen zijn broodnodig voor een stevige inhaalbeweging. Het rekeningrijden niet doorvoeren zal de overheid alleszins niet helpen in het zoeken naar sociaal-rechtvaardige én toekomstgerichte middelen om een vlotte mobilteit waar te maken. Met het Toekomstverbond hebben alle partners de ambitie onderschreven om tegen 2030 de ‘ambitieuze modal shift 50/50’ te realiseren. Er is dus geen weg terug én er is geen tijd te verliezen.

Versnipperde bevoegdheden

Met hun voorstel voor personenvervoer per trein in de haven raken de Open VLD-politici ten slotte nog een specifiek probleem: de versnippering van bevoegdheden over het Vlaamse (mobiliteit in het algemeen) en het federale niveau (NMBS in het bijzonder). Al vaak is gebleken dat die splitsing een goede onderlinge afstemming in de weg stond. Dit voorstel kan en moet daar verandering in brengen. De Antwerpse burgerbewegingen pleiten ervoor dat het eendrachtig verdedigd wordt op beide beleidsniveaus samen.