Mooie ambities, maar nog geen concrete antwoorden

maandag 14 november 2016

Ringland reageert op ambitienota ‘Over de Ring’

Bron: Persbericht

Ringland ziet zeer positieve krachtlijnen in de ambitienota ‘over de ring’ van overkappingsintendant Alexander D’Hooghe. Dat neemt niet weg dat er rond een aantal belangrijke knelpunten nog tal van vragen onbeantwoord blijven. Het overleg daarover loopt volop. De burgerbeweging hoopt dat dat eerstdaags tot concretere resultaten leidt, tot een echte consensus.

Positieve krachtlijnen

De burgerbeweging Ringland vindt in de ambitienota vele krachtlijnen terug die helemaal in de lijn liggen van haar eigen voorstellen. Het zijn noodzakelijke hefbomen voor de uitbouw van een gezonde en leefbare stad:  

 1. de scheiding van de verkeersstromen op de huidige Ring
 2. de volledige overkapping ervan
 3. een zeer ambitieuze modal split voor de hele stadsregio (meer inzetten op alternatieve vervoersmodi)
 4. het idee om een brede ‘Werkgemeenschap’ uit te bouwen voor een gecoördineerde aanpak rond leefbaarheid en mobiliteit in de ‘Vervoerregio Antwerpen’.
Vijf onbeantwoorde vragen over de derde Scheldekruising

We stellen anderzijds vast dat de intendant nog steeds blijft uitgaan van en zoekt naar de koppeling van een volledige overkapping aan de Oosterweelverbinding via het BAM-tracé. De efficiëntie van dat BAM-tracé wordt in de ambitienota niet in vraag gesteld. Er wordt een dak op het huis gelegd, maar de wankele fundamenten van het huis zelf blijven buiten beeld. De ambitienota geeft dan ook geen antwoord op volgende pertinente vragen:

 1. Waarom het doorgaand verkeer en het havenverkeer nog steeds naar de stad leiden in plaats van ervan weg, via een noordelijker tracé?
 2. Waarom geen rekening houden met de geplande aanleg van de A102 (tussen Wommelgem en Ekeren), die alleen met een noordelijker tracé optimaal zal renderen?
 3. Waarom vasthouden aan de optie die een nieuwe tunnelmond laat uitmonden midden in de stad, in de buurt van het Sportpaleis waar de luchtkwaliteit nu al het slechtst is?
 4. Waarom kiezen voor de meest ingewikkelde en risicovolle oplossing (met een moeilijke onderdoorgang van het Albertkanaal), met de meeste kans op vertraging?
 5. Waarom meer betalen voor een minder efficiënte oplossing? 

Kortom: Het Oosterweel-BAM-tracé is een keuze uit het verleden, vertrekkend van eenzijdig infrastructuur-denken twintig jaar geleden. De nieuwe autoweg die midden in de stad zal uitmonden, blijft dé achilleshiel van het hele project, die de toekomstige leefbaarheid en mobiliteit van heel Antwerpen sterk hypothekeert. Met de nieuwste inzichten is die optie niet langer te verdedigen. Ringland blijft er meer dan ooit van overtuigd dat een meer noordelijke Scheldekruising via een Haventracé de enig juiste optie is, zowel voor de ontsluiting van de haven, de toekomst en leefbaarheid van de stad, als voor de portemonnee van de Vlaming. Zo’n 150 academici en experts hebben het memorandum van Ringland over het Haventracé ondertekend.

Vijf onbeantwoorde vragen over de overkapping

De intendant is gewonnen voor een volledige overkapping van de Ring en daar is Ringland uiteraard zeer opgetogen over. Zoals bekend heeft Ringland al tal van uitgewerkte en ambitieuze plannen voor zo’n volledige overkapping, met onder meer ook de verplaatsing van de ‘Nieuwe Singel’ naar het dak van de tunnels. Ze geven bovendien in detail aan hoe het Ringland-concept financieel en technisch gerealiseerd kan worden. Over die aspecten blijft de ambitienota nog zeer vaag. Er blijven dus belangrijke vragen over:

 1. Hoe een gescheiden verkeerssysteem (overkapping) aansluiten op een gemengd verkeerssysteem (Oosterweel)?
 2. Waarom het ontwerp van de overkapping opsplitsen in vele deelprojecten?
 3. Hoe de voorgestelde ‘dwarse fasering’ uitvoeren zonder het verkeer op de Ring telkens volledig te onderbreken?
 4. Waarom de Singel en de aansluitingscomplexen pas op het einde aanpakken?
 5. Hoe de overkapping financieren?

Kortom: De ambitienota blijft nog erg vaag over de technische en financiële realisatie van de volledige overkapping. Bovendien houdt een stapsgewijze aanpak het risico in dat er maatregelen worden genomen die een toekomstige realisatie van een volledig, robuust concept hypothekeren. Een totaalbeeld is nodig, gekoppeld aan een globaal financieringsmodel. De Ringland Academie (een netwerk van academici en experts) werkte al veel gedetailleerde plannen uit, ook over de financiering, waarover interessante contacten lopen met experts van de Europese Centrale Bank. We stellen onze studies nogmaals graag ter beschikking van de intendant.

Conclusie

Ringland zet volop zijn schouders onder de ambities van de intendant om een leefbare en duurzame mobiliteitsoplossing voor Antwerpen uit te werken, maar legt de nadruk op het verdere werk de komende weken. Na grondige lezing lijkt ons deze ambitienota te vroeg te komen en te vaag te blijven. Te veel vragen blijven onbeantwoord.

De burgerbeweging zit binnenkort samen met de intendant en hoopt alsnog, zeker vooraleer de bouwaanvraag voor rechteroever wordt ingediend, mee te kunnen werken aan afdoende antwoorden op bovenstaande vragen. Daarom blijven we uiteraard in constructief overleg.

Ondertussen mobiliseert Ringland samen met Ademloos en stRaten-generaal voort voor een snelle, logische en duurzame oplossing. Het BAM-tracé is niet logisch, werkt niet en is net daardoor al jaren dé bron van vertraging van het dossier. Een nieuwe autoweg richting stad loodsen hypothekeert immers de toekomstige ontwikkeling van Antwerpen. Inmiddels zijn al 55.000 handtekeningen verzameld voor een eventuele aanvraag van een nieuwe volksraadpleging.